Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

                         Z  okazji Dnia Bibliotekarza życzmy wszystkim Koleżankom i Kolegom sukcesów i wytrwałości w tym trudnym dla nas czasie, a także zdrowia, uśmiechu każdego dnia i pomyślności w życiu osobistym.

 

W bibliotece

W bibliotece

nie pytam o nowości.

Samotnie forsuję

ciemnozłote tunele,

poszukując

dawno odkrytych skarbów,

spopielałych

w zagasłym ogniu

sławy,

drzemiących

pod zniszczonymi pledami

okładek.

To jest jak polerowanie

zaśniedziałych sreber,

wyłuskiwanie pereł

z opończy małżów.

Ma posmak manny-

tej sprzed tysięcy lat.

Danuta Ewa Skalska

DZIEŃ KOBIET

Dzień Kobiet

Kobiety z PRL-u

czekały na swój

przydziałowy goździk.

Dla niektórych

jedyny kwiat w roku.

Czekały też

na odrobinę ciepłego zamieszania

w ich zaharowanym świecie.

Te współczesne

też czekają

na kwiaty, pocałunki,

aromat dobrego słowa.

Tym i tamtym

należało się to i należy.

Za trud rodzenia,

za podtrzymywanie płomienia

domowego ogniska,

za urodę pielęgnowaną dzielnie

i niestrudzenie.

Dlatego tradycja przetrwała

pomimo awersji niektórych

do święta

z komunistycznym rodowodem.

                              Danuta Ewa Skalska

 

Biblioteka zamknięta

Biblioteka zamknięta

Biblioteka będzie zamknięta dla czytelników do odwołania w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Zachęcamy do korzystania z zasobów dostępnych w bibliotece cyfrowej POLONA.

 

Wydawnictwo Greg

747x130virus alarm2 

Szanowni Państwo,

W związku z panującym obecnie zagrożeniem zdecydowaliśmy się udostępnić za darmo e-book ze zbiorem opowiadań i wierszy, podejmujących temat chorób i wirusów. Utwory pochodzą z wydawanych przez nas książek przeznaczonych dla najmłodszych.

Polecamy do czytania dzieciom w czasie trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego - z jednej strony to ciekawy sposób na wspólne spędzenie czasu; z drugiej - metoda przekazania najmłodszym ważnych treści na temat higieny i zdrowia.

pobierz bezpłatnie e-book

I Ogólnopolski Konkurs Małych Form Prozatorskich - Inspirowani Tyrmandem

 

I Ogólnopolski Konkurs Małych Form Prozatorskich Inspirowani Tyrmandem

REGULAMIN I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Małych Form Prozatorskich jest Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek.

2. Celem Konkursu jest: - popularyzacja małych form prozatorskich; - wsparcie rozwoju dojrzałej prozy polskiej; - zmiana paradygmatu wydawniczego dotyczącego gatunków epickich.

3. Celem pierwszej edycji Konkursu jest dodatkowo: - włączenie się w obchody Roku Leopolda Tyrmanda; - pokazanie twórczości Leopolda Tyrmanda jako źródła inspiracji w zakresie opisywania środowisk miejskich, pokazywania uniwersalności bądź względności zła, tworzenia literatury dla ludzi i o ludziach.

4. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.

5. Przedmiotem Konkursu są teksty prozatorskie o charakterze literackim, tematyce nawiązującej (w dowolnym zakresie) do celów edycji i objętości nieprzekraczającej 20 stron znormalizowanego maszynopisu, napisane w języku polskim.

6. Teksty (maksymalnie 3) wydrukowane w trzech egzemplarzach należy nadsyłać pocztą tradycyjną na adres: Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek ul. Noakowskiego 14 00-666Warszawa tel. (22) 537-40-87 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

7. Do przesyłki należy dołączyć podpisane oświadczenia i zgody, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

8. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 30.04.2020.

9. Nadsyłane teksty nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem, publikowane na stronach internetowych lub nagrodzone w innych konkursach.

10. Osoba biorąca udział w Konkursie jednocześnie oświadcza, iż posiada pełne autorskie prawa majątkowe do nadesłanego tekstu i że nie narusza on majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.

11. Nadesłane teksty podlegać będą ocenie jury powołanego przez organizatorów.

12. Decyzja jury zostanie opublikowana na stronie www.koszykowa.pl.

13. Wyróżnione przez jury teksty zostaną nagrodzone i opublikowane w tomie zbiorowym.

14. Osoba biorąca udział w Konkursie oświadcza, że w przypadku uzyskania wyróżnienia, przenosi bezpłatnie na Organizatora Konkursu autorskie prawa majątkowe do nadesłanego tekstu na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

15. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 31.05.2020.

16. Organizatorowi przysługuje prawo dokonania modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyn.

O modyfikacjach Organizator ma obowiązek powiadomienia na stronie internetowej www.koszykowa.pl. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników Konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek z siedzibą w Warszawie, przy ul. Noakowskiego 14, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach marketingowych.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie. Uczestnikom, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, poprawiania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych.

5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, adres email, adres do korespondencji, numer telefonu.

6. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.

7. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

8. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

9. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Więcej informacji w Regulaminie dostępnym na stronie:

https://www.koszykowa.pl/dla-czytelnikow/home/archiwum/18-komunikaty/5032-i-ogolnopolski-konkurs-malych-form-prozatorskich-inspirowani-tyrmandem