REGULAMIN WYPOŻYCZALNI POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

§ 1.

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

      okazać dowód osobisty

      zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu

 1. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
 3. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania telefonów komórkowych.

§ 2

1. Osoba potwierdzająca zapoznanie się z regulaminem jednocześnie oświadcza, iż została zapoznana z następującymi informacjami, zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.):

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowa Biblioteka Publiczna z siedzibą w Przysusze przy ul. Szkolnej 3.;
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Marta Zagdańska-Sokół adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. Celem przetwarzania danych jest   zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki.            

Podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa o bibliotekach.

 1. Dane osobowe będą przechowywane w czasie przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę.
 2. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 3. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zawarcia umowy.
 6. Pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

§ 3

 1. Wypożyczać można jednocześnie 5 woluminów, na okres nie dłuższy niż 60 dni.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 1 i 2 jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 4. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 5. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informacje, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka.
 6. Na prośbę czytelnika biblioteka może sprowadzić poszukiwaną książkę w ramach wypożyczalni międzybibliotecznej z innych bibliotek.

Koszty sprowadzania pokrywa czytelnik.

 1. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się tylko na miejscu.
 2. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą tych czytelników.
 3. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.

                                § 4

 1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących wypadkach:

      jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem powiatu przysuskiego,

      przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek (w kwocie równej co najmniej aktualnej wartości książki).

 1. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucje rezygnując z korzystania z biblioteki, winien poinformować o tym co najmniej trzy dni przed terminem wycofania.
 2. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nie odebrana kaucja jest wpłacona na dochody budżetu biblioteki

§ 5

Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 6

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala dyrektor,   w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia.

Na sumy wypłacane z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

   § 7

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 34 ust. 1 i 2 biblioteka pobiera opłaty. Za wysłanie upomnienia biblioteka pobiera opłatę.
 2. Czytelnik do którego biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty.
 3. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 8

Wysokość opłat z tytułu kaucji, kar za zgubienie, uszkodzenie lub zniszczenie książek określony w Regulaminie ustalone są w Aneksie do niniejszego Regulaminu.

Czytaj więcej: REGULAMIN WYPOŻYCZALNI POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ